Pornind de la stadiul actual de dezvoltare in cele mai importante domenii si avand permanent in vedere necesitatea dezvoltarii durabile a comunei Stalpeni, toate masurile stabilite in 2020 concretizate in Hotararile Consiliului si in Dispozitiile cu caracter normativ au vizat implementarea unui sistem organizat cu prezentarea lucrurilor in mod real, scopul fiind acela de a dezvolta si valorifica oportunitatile in vederea rezolvarii problemelor cu care se confrunta comuna noastra. ln sprijinul transparentei si respectului fata de cetateni, principii care trebuie sa guverneze administratia publica locala, redau mai jos sintetic activitatea desfasurata in anul 2020 pe domenii de activitate:

SECRETAR GENERAL

In anul 2020, in conformitate cu prevederile legale, primarul comunei a emis un numar de 324 dispozitii, dintre care ponderea cea mai insemnata o au dispozitiile cu caracter normativ in detrimentul celor cu caracter individual.

In anul 2020 au fost convocate 31 sedinte ale Consiliului local, prezenta consilierilor fiind una buna. Lnitial, Consiliul local avea un numar de 15 consilieri.

Au fost adoptate un numar de 70 hotarari ale Consiliului Local (vechiul CL) si 21  hotarari ale Consiliului Local (adoptate de noul CL).

REGISTRATURA SI MONITORUL OFICIAL LOCAL

In anul 2020 au fost inregistrate la Registratura institutiei noastre un numar de 7.703 documente, ponderea cea mai mare reprezentand-o adeverintele individuale.

IMPOZITE SI TAXE

Contul de executie a bugetului pe anul 2020 a cuprins venituri totale de 8.944.166,11 lei, iar la partea de cheltuieli 8.909.731 lei.

Repartizarea bugetului pe capitole mari este urmatoarea:

 • administratie publica: 2.261.642 lei
 • tranzactii privind datoria publica: 0 lei
 • invatamant: 927.686 lei
 • cultura: 1.533.606 lei
 • ordine publica: 90.166 lei
 • asistenta sociala: 1.481.556 lei
 • locuinta, servicii si dezvoltare publica: 305.431 lei
 • protectia mediului: 957.513 lei
 • transporturi :1.347.093 lei.

Situatia incasarii veniturilor din impozite si taxe locale este urmatoarea:

 • impozit cladiri persoane fizice: 99.286 lei
 • impozit cladiri persoane juridice :121.681,03 lei
 • impozit e pe terenuri:192.992 lei.

Din impozitele pe mijloace de transport s-au incasat 139.119 lei, din care:

 • persoane fizice: 127.446 lei
 • persoane juridice: 8.523 lei
 • alte cheltuieli: 3.150 lei.

Alte venituri:

 • invatamant (contributiile elevilor): 15.534 lei
 • venituri salubrizare: 222.000 lei
 • venituri paza: 105.000 lei
 • venituri piata: 60.682 lei
 • venituri din concesiuni: 47.263,68 lei
 • venituri din amenzi: 94.474 lei
 • alte venituri din valorificarea unor bunuri: 36. 074 lei
 • alte taxe: 43.378,56 lei
 • venituri din fonduri externe nerambursabile: 910.394,51 lei.

Gradul de realizare a veniturilor total incasate fata de cele programate: 65%

In anul 2020 s-au cheltuit din bugetul local pentru salarizare suma de 2.616.417 lei, repartizata astfel:

 • cheltuieli cu persoanele din administratia publica: 1.734.909 lei
 • cheltuieli persoane SVSU:
 • cheltuieli cu asistentii personali: 787.520 lei
 • cheltuieli cultura: 63.711 lei
 • cheltuieli personal invatamant: 29.377 lei
 • cheltuieli cu personalul (alte actiuni ec.): 900 lei.

ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

Cheltuieli de intretinere si functionare pe capitole:

 • administratie publica: 2.189.080 lei
 • alte servicii publice generale: 5.038 lei
 • ordine publica si siguranta nationala: 63.711 lei
 • locuinte servicii si dezvoltare: 305.431 lei
 • protectia mediului: 9.696 lei
 • invatamant: 495.918 lei
 • cultura: 108.752 lei
 • asistenta sociala: 694.036 lei
 • drumuri si poduri: 545.182 lei
 • paza: 113.940 Iei
 • camine si internate: 15.534 lei
 • piata: 360 lei (bunuri si servicii)
 • salubritate: 221.846 lei.

Cheltuieli de dezvoltare:

 • autoritati: 72.562 lei
 • ordine publica: 26.455 lei
 • invatamant: 431.768 lei
 • cultura: 1.363.701lei FEN
 • cultura: 61.153 Iei
 • canalizare: 947.817 Iei
 • drumuri: 801.911 lei

STARE CIVILA

In anul 2020 au fast inregistrate:

 • 57 acte deces curente si 1 transmis
 • 15 acte casatorie: 14 curente si 1 transcriere
 • 857 documente privitoare la starea civila
 • 58 radieri din lista electorala permanenta.

In urma controalelor efectuate pe aceasta linie de organele indreptatite nu au fast semnalate deficiente.

REGISTRUL AGRICOL SI FOND FUNCIAR

In cursul anului 2020 au fast eliberate 3 atestate de producator, 3 certificate de comercializare produse si s-au inregistrat 12 contracte de arenda.

Au fost intocmite documentatiile pentru vanzarea terenurilor si afisate un numar de 9 oferte de vanzare teren extravilan.

Cat priveste reconstituirea dreptului de proprietate in baza legilor fondului funciar, conform Registrului special de intrare-iesire, au fost inregistrate:

 • 600 cereri depuse in baza Legii 169/1997
 • 89 cereri depuse in baza Legii 1/2000
 • 540 cereri depuse in baza Legii247/2005

De precizat ca nu toate cererile depuse au fost aprobate, o parte din acestea au fost respinse si majoritatea petitionarilor nu s-au mai adresat in continuare instantei. Deasemenea, nu toate cererile sunt intemeiate, practic s-au repetat, in sensul ca aceasi persoana (? n.r.)

ASISTENTA SOCIALA

La nivelul acestui compartiment s-au indeplinit urmatoarele:

 • ajutor social: 47 dosare
 • alocatii de stat: 41 dosare
 • alocatii sustinerea familiei: 28 dosare
 • indemnizatii crestere copii in varsta de pana la 2 ani si stimulent de inserctie: 37 dosare
 • subventii incalzire: 19 dosare
 • anchete sociale efectuate: 314
 • s-au acordat 59 de tichete sociale pe suport electronic (mese calde)
 • au fost distribuite 177 pachete cu ajutoare alimentare
 • sunt in plata 42 dosare indemnizatii persoane cu handicap
 • sunt in plata 22 dosare pentru asistenti personali
 • tichete dosare gradinita: 4
 • dosare copii cu CES: 11
 • ajutoare de urgenta (persoane fara venituri sau cu venituri mici): 16 dosare

SVSU

La nivelul comunei functioneaza un serviciu voluntar format din 8 membri, constituit pe 2 grupe de preventie si interventie. S-au achizitionat pentru dotarea SVSU Stalpeni :

 • 1 aparat respirator cu aer comprimat
 • 1 butelie de rezerva pentru aparat
 • cizme scurte si manusi de protectie.

ACHIZITII SI PROMOVARE PROIECTE

In anul 2020 s-au incheiat peste 37 de contracte, cateva dintre ele fiind inca in derulare in 2021 (ex. Canalizare Radesti / Cotoreni, Caminul cultural Livezeni, Constructie Ateliere, etc).

Ca exemple, putem mentiona :

 • contract de furnizare si montare sistem supraveghere stradala;
 • contract construire baza sportiva Radesti;
 • contract lucrari aferente obiectivul ,,Amenajarea grupurilor sanitare si asigurarea de utilitati a acestora la Liceul Tehnologic I.C .Petrescu, Comuna Stalpeni, Judetul Arges” (Ateliere)
 • contract prestari servicii deszapezire;
 • contract modernizare si dotare Camin Cultural Livezeni;
 • contract reparatii santuri dalate Sat Opresti, Comuna Stalpeni, Judetul Arges;
 • contract reparatii sarpanta si schimbare invelitoare la Primaria Stalpeni, Comuna Stalpeni, Judetul Arges;
 • contract reparatii sarpanta si schimbare invelitoare la Gradinita Stalpeni Comuna Stalpeni, Judetul Arges;
 • contract intretinere si reparatii iluminat stradal;
 • contract modernizare Drum Dealul Morii, Comuna Stalpeni, Judetul Arges;
 • contract de furnizare echipament pentru terenuri si parcuri de joaca;
 • contract de lucrari pentru obiectivul ,,Refacere drumuri locale afectate de calamitati in Comuna Stalpeni, Judetul Arges”;
 • etc

PROIECTE

 • Continuare executie – Extindere retea publica de apa uzata Cotoreni și Ulita Cicu-Preoteasa
 • Continuare executie – Extindere retea canalizare Radesti
 • Finalizare – Modernizare grupuri sanitare la Liceul tehnologic I.C.Petrescu Stalpeni
 • Continuare executie – Modernizare si dotare Camin Cultural Livezeni (PNDR)
 • Modernizare drum  de interes local Dealul Morii
 • Dotare Camin cultural Radesti
 • Extindere retea supraveghere video
 • Dalare santuri comunale Opresti
 • Construire parc de joaca Radesti
 • Extindere retea canalizare Ulita Fronescu
 • Reparatii santuri dalate Opresti
 • Reparatii platforma betonata Blocuri Noi. Intocmire documentatii cadastrale si carti funciare pentru imobile ce apartin domeniului public
 • Demarare lucrari – Amenajarea grupurilor sanitare si asigurarea cu utilitati a acestora la Liceul I.C.Petrescu – Ateliere, comuna Stalpeni, judetul Arges
 • Finalizare achizitie buldoexcavator
 • Extindere retea gaze Gradinita Radesti
 • Construire parc de joaca Radesti
 • Intocmire Fise proiect Strategia de Dezvoltare a Judetului Arges
 • Finalizare PUG si RLU comuna Stalpeni
 • Depunere SOLICITARE privind includerea in Programul National de Constructii de lnteres Public sau Social, Subprogramul „Complexuri sportive ” pentru obiectivul de investitii ,,Construire baza sportiva, sat Radesti, comuna Stalpeni, judetul Arges”
 • Depunere SOLICITARE privind includerea in Programul National de Constructii de lnteres Public sau Social, Subprogramul „Drumuri de interes local si Drumuri de interes judetean” pentru obiectivul de investitii „Modernizare drumuri de interes local in comuna Stalpeni, judetul Arges”:
 • Drum de interes local Ulita Halta Radesti – Punte Opresti si Ulita Arapu- Punte ( Str. Orhideelor si Str. Puntii)
 • Drum de interes local Ulita Surdeni ( Str. Merilor)
 • Drum de interes local Ulita Cooperatie – Bazin Apa ( Str. Cooperatiei)
 • Drum de interes local Ulita Cicu – Preoteasa – Raducanu ( Str. Lalelelor si Str . Salcamului)
 • Depunere SOLICITARE privind includerea in Programul National de Constructii de lnteres Public sau Social, Subprogramul „Unitati sanitare” pentru obiectivul de investitii „Construire dispensar uman in comuna Stalpeni, judetul Arges”

RELATIA CU CETATENII SI TRANSPARENTA DECIZIONALA

In anul 2020 au fost primite spre solutionare diverse cereri din partea cetatenilor, in afara solicitarilor de adevarinte. Cetatenii s-au adresat Primariei fie reclamand diverse aspecte, fie solicitand sprijin in rezolvarea unor probleme personale (ajutor in bani, adeverinte APIA, diverse probleme privind racordurile la retele de utilitati existente, etc).

La aceste solicitari s-au intocmit raspunsuri, rezolvandu-se favorabil majoritatea lor.

Referitor la audiente putem afirma ca acestea s-au desfasurat permanent, cetatenii fiind obisnuiti la Primar, fara a se tine cont de o anumita zi pentru audiente.

Consideram ca dotarile primariei – accesul la internet, fax, telefon – fac ca institutia noastra sa raspunda in timpul legal exigentelor privind relatia cu cetatenii.

Cu toate acestea nu putem sa ne declaram multumiti pe deplin de conditiile din comuna Stalpeni, mai ales daca ne raportam la exigentele si standardele europene. Speram ca implementarea proiectelor noastre ce au fost aprobate, dar si proiectele pe care ne-am dori sa le obtinem, sa inscrie Comuna Stalpeni in randul comunelor cu un standard de viata ridicat.

Stalpeni, 10.09.2021

Primar, SERBANOIU GABI

Nota: Raportul poate fi descarcat de aici.