Primarul localitatii Stalpeni este SERBANOIU GABI

Este membru al Partidului Social Democrat.

A fost ales cu 1.252 voturi (51,59%) din 2427 total voturi exprimate și o prezență la urne de 60,88% la alegerile locale din 27 septembrie 2020. In mandatul anterior a primit 1.432 de voturi (53,79% din total votanti), la alegerile locale din 5 iunie 2016.

Serbanoiu Gabi (sursa: facebook)

Decizii ale primarului publicate online

in mandatul 2016 – 2020

Rolul si atributiile primarului

conform Codului Administrativ

Rolul si atributiile primarului sunt prevazute in Sectiunea a doua din Codul administrativ din 03.07.2019 publicat in M.Of. al Romaniei si in vigoare de la 05 iulie 2019.

Conform legii, primarul reprezintă una dintre cele mai importante funcții ale administrației publice locale într-o primărie rurală din România, având un rol esențial în asigurarea respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, precum și în punerea în aplicare a legilor și a hotărârilor guvernamentale. Conform prevederilor Codului Administrativ, rolul și atribuțiile primarului în cadrul comunității locale sunt următoarele:

Rolul Primarului

Primarul are un rol deosebit în garantarea respectării drepturilor și libertăților cetățenilor, a prevederilor Constituției și a legilor. În acest sens, el are următoarele responsabilități:

  1. Aplicarea Legilor și a Hotărârilor Guvernului: Primarul trebuie să asigure punerea în aplicare a legilor, decretelor Președintelui României, ordonanțelor și hotărârilor Guvernului, precum și a hotărârilor consiliului local.
  2. Supravegherea Ordinelor și Instrucțiunilor: Primarul trebuie să dispună măsurile necesare și să acorde sprijin pentru aplicarea ordinelor și instrucțiunilor cu caracter normativ ale miniștrilor, ale celorlalți conducători ai autorităților administrației publice centrale, ale prefectului, precum și a hotărârilor consiliului județean, în conformitate cu legea.
  3. Conducerea Instituțiilor Publice de Interes Local: Primarul este responsabil de conducerea instituțiilor publice de interes local și a serviciilor publice de interes local.
  4. Participarea la Ședințele Consiliului Local: Primarul are dreptul de a participa la ședințele consiliului local, unde își poate exprima punctul de vedere asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi și poate formula amendamente de fond sau de formă asupra proiectelor de hotărâri.
  5. Reprezentarea Unității Administrative-Teritoriale: Primarul reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relațiile cu alte autorități publice, persoane fizice sau juridice române și străine, precum și în justiție.

Atribuțiile Primarului

Atribuțiile primarului sunt variate și esențiale pentru buna funcționare a administrației publice locale. Acestea pot fi împărțite în următoarele categorii principale:

  1. Atribuții ca Reprezentant al Statului: Primarul îndeplinește funcții importante ca ofițer de stare civilă și autoritate tutelară și asigură funcționarea serviciilor publice locale de profil. De asemenea, el are atribuții legate de organizarea și desfășurarea alegerilor, referendumului și a recensământului, precum și alte atribuții stabilite prin lege.
  2. Atribuții referitoare la Relația cu Consiliul Local: Primarul prezintă consiliului local un raport anual privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale și participă la ședințele acestuia. De asemenea, este obligat să aducă la îndeplinire hotărârile emise de consiliul local.
  3. Atribuții referitoare la Bugetul Local: Primarul exercită funcția de ordonator principal de credite, întocmește proiectul bugetului unității administrativ-teritoriale și contul de încheiere a exercițiului bugetar, precum și prezintă informări periodice privind execuția bugetară.
  4. Atribuții privind Serviciile Publice: Primarul coordonează realizarea serviciilor publice de interes local și ia măsuri pentru prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență.
  5. Alte Atribuții Stabilite prin Lege: Primarul poate avea și alte atribuții stabilite de lege.

Primarul poate delega anumite atribuții viceprimarului, secretarului general, conducătorilor compartimentelor funcționale sau altor angajați, dar trebuie să respecte procedurile și limitele stabilite de lege în acest sens. De asemenea, el colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale, precum și cu autoritățile administrației publice locale și județene.

În concluzie, primarul reprezintă un pilon esențial al administrației publice locale într-o primărie rurală din România, având responsabilități variate și importante pentru dezvoltarea și buna funcționare a comunității locale.

Declarații de avere

și de interese

Sursa: C.J. Arges, Agentia Nationala de Integritate, Facebook